Akademia Komunikacji Wewnętrznej | Szkolenia Komunikacja

Akademia Komunikacji Wewnętrznej DULNIK communico to cykl otwartych warsztatów doradczych, przygotowujących do kompleksowego zarządzania komunikacją wewnętrzną w organizacji. Ich celem jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu realizacji działań komunikacyjnych w firmie.


 


Punktem wyjścia do wyboru tematów i przygotowania programów warsztatów były zadania, kompetencje i wiedza niezbędne do efektywnego pełnienia roli komunikatora i lidera opinii w organizacji, uwzględniając jeden z najważniejszych kanałów - komunikację menedżerską.


 


Akademia Komunikacji Wewnętrznej jest dedykowana w szczególności osobom, które są odpowiedzialne za: • masową komunikację z pracownikami

 • przygotowanie długofalowych działań komunikacyjnych

 • uporządkowanie procesów komunikacji wewnętrznej

 • zarządzanie narzędziami komunikacji wewnętrznej

 • wzmocnienie lub zmianę określonych postaw pracowniczych

 • przygotowanie organizacji do zmian

 • zarządzanie zespołem


 


Podczas warsztatów odbywających się w ramach Akademii Komunikacji wewnętrznej dominują ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy wypracowują konkretne rozwiązania i nabywają praktyczne umiejętności z zakresu komunikacji. Przytaczane studia przypadków są inspiracją i przestrogą. W trakcie dyskusji odnajdujemy prawidłowości występujące w ramach omawianego zagadnienia. Krótkie wykłady pozwalają na wprowadzenie do omawianych zjawisk i podsumowanie zdobytej wiedzy.


 


Warsztaty odbywają się w maksymalnie 10-osobowych grupach. Z jednej strony daje to możliwość wymiany różnych doświadczeń, z drugiej zapewnia kameralną atmosferę spotkań. Sprzyja jej także miejsce spotkań - sale szkoleniowe Creative Edge na warszawskich Bielanach.


 


Warsztaty w ramach Akademii Komunikacji Wewnętrznej:


01 Audyt Komunikacji Wewnętrznej


Audyt z jednej strony bada aktualny poziom zadowolenia pracowników z przepływu informacji i wiedzy oraz jakości relacji z przełożonymi i współpracownikami, z drugiej wskazuje na potrzeby i preferencje w tych zakresach. Jest analizą słabych i silnych stron procesów komunikacji zachodzących w firmie, wskazuje na szanse i zagrożenia w tym zakresie. Jest jednocześnie otwarciem się organizacji na wysłuchanie pracowników i obietnicą zmian. Wymaga rzetelnego przygotowania i przeprowadzenia.


Celem warsztatów jest przygotowanie uczestników do sprawnego i efektywnego przeprowadzenia lub nadzoru przebiegu audytu komunikacji wewnętrznej.


 


02 Strategia Komunikacji Wewnętrznej


Nadrzędnymi rolami komunikacji wewnętrznej jest wsparcie realizacji celów strategicznych firmy i podniesienie efektywności organizacji. Aby komunikacja mogła spełniać te role, powinna być przemyślana, zaplanowana, konsekwentna i spójna. Służy temu strategia komunikacji wewnętrznej, czyli dokument określający cele komunikacji wewnętrznej realizowane w poszczególnych grupach docelowych za pośrednictwem optymalnie dobranych narzędzi komunikacji.


Celem warsztatów jest przygotowanie uczestników do opracowania strategii komunikacji wewnętrznej wspierającej realizację celów biznesowych firmy z uwzględnieniem wszystkich czynników wpływających na komunikację w organizacji.


 


03 Narzędzia Komunikacji Wewnętrznej


Dobór narzędzi jest jednym z czynników, od których zależy efektywność komunikacji. Od słów i sformułowań zależy odbiór i interpretacja przekazu, a także wizerunek adresata. Na realizację zamierzonego celu (informacyjnego, budującego zaangażowanie, kształtującego postawy) ma wpływ dobór narzędzi komunikacji, ich wdrożenie i wykorzystywanie oraz użyte określenia i sformułowania.


Celem warsztatów jest wypracowanie przez uczestników optymalnego i kompleksowego mixu narzędzi komunikacji do efektywnego zarządzania informacją i wiedzą w organizacji, projektach czy w realizacji komunikacyjnych założeń wspierających cele biznesowe firmy oraz zgłębienie znaczenia słów i sformułowań podnoszących efektywność komunikacji.


 


04 Biuletyn Firmowy


Biuletyny firmowe (drukowane i elektroniczne) cieszą się wśród pracowników wielką popularnością. Jednocześnie rosną oczekiwania co do form i treści firmowych wydawnictw. Aby biuletyn wewnętrzny spełniał swoją komunikacyjną i integracyjną rolę powinien ukazywać się regularnie, być atrakcyjny w formie i treści oraz komponować się z pozostałymi narzędziami komunikacji wewnętrznej stosowanymi w firmie.


Celem warsztatów jest nabycie umiejętności organizacji pracy redaktora i redakcji, profesjonalnego redagowania biuletynu oraz wypracowanie optymalnych dla danej organizacji metod pracy nad wydawnictwem wewnętrznym i sposobów angażowania współpracowników w jego tworzenie.


 


05 Intranet i Media Społecznościowe w Komunikacji Wewnętrznej


Samo istnienie intranetu w firmie nie gwarantuje sprawnego przepływu informacji i wiedzy. Jak w przypadku każdego narzędzia komunikacji intranetem należy zarządzać, dbać o jego jakość, rozwój i atrakcyjność. Także w perspektywie rosnącej roli mediów społecznościowych, które umożliwiają bieżącą wielokierunkową komunikację. Od mediów społecznościowych nie ma już ucieczki - są naturalnym kanałem komunikowania się, szczególnie dla osób właśnie wkraczających na rynek pracy.


Celem warsztatów jest opracowanie planu wdrożenia i/lub rozwoju (rewitalizacji) intranetu, poznanie specyfiki nowych mediów oraz nabycie umiejętności ich wykorzystania w komunikacji wewnętrznej.


 


06 Wolontariat Pracowniczy w Kształtowaniu Kultury i Wizerunku


Społeczna odpowiedzialność biznesu jest coraz ważniejszym elementem budowania wizerunku organizacji. Często jednak działania dobroczynne firm budzą nieufność i podejrzenia. Angażując pracowników w wolontariat firma buduje postawy pracownicze i kulturę organizacji gwarantujące wiarygodność i rzetelność społecznych działań.


Celem warsztatów jest przygotowanie uczestników do opracowania, wdrożenia i wypromowania programów wolontariatu pracowniczego w swoich firmach oraz ich wykorzystanie w kształtowaniu kultury i wizerunku organizacji.


 


07 Storytelling i Kształtowanie Kultury Organizacji


Mit założycielski, wizja i misja firmy, wartości firmowe, postawy pracowników są tym, co decyduje o tożsamości firmy i jej pracowników, atmosferze pracy, zaangażowaniu zatrudnionych, wizerunku organizacji jako pracodawcy i jako dostawcy usług bądź produktów. W perspektywie zmieniającego się rynku, różnych modeli zatrudniania (outsourcing, crowdsourcing, praca zdalna, franczyza), oczekiwań i roszczeń pokolenia wkraczającego na rynek oraz rosnącego chaosu i transparentności informacyjnej, silna firmowa tożsamość może zaważyć na przyszłości firmy.


Celem warsztatów jest przygotowanie do opracowania założeń kultury organizacyjnej i sposobów jej kształtowania.


 


08 Kompetencje Komunikacyjne a Autorytet Menedżera


Zarządzanie opiera się na czterech podstawowych funkcjach: planowaniu, delegowaniu, motywowaniu i kontrolowaniu. Menedżer z jednej strony im podlega, z drugiej je sprawuje. Pełni także kluczową rolę w krzewieniu kultury organizacyjnej i wartości zmian. Dodatkowym wyzwaniem dla przełożonego jest przekazywanie pracownikom trudnych informacji. 


Celem warsztatów jest rozwój kompetencji komunikacyjnych menedżera, budujących jego autorytet wśród podwładnych, przełożonych i współpracowników, wspierających kształtowanie pożądanej kultury organizacji i komunikowanie zmian.


 


09 Komunikator jako Nieformalny Lider Opinii


W organizacji istnieją dwa nurty komunikacji: formalna i nieformalna. Im większa jest spójność między nimi, tym większa jest efektywność komunikacji wewnętrznej. W zmniejszeniu komunikacyjnego dysonansu kluczową rolę odgrywa silna nieformalna pozycja komunikatora - dzięki niej komunikator ma lepszy dostęp do informacji krążących między pracownikami oraz większy wpływ na budowanie zrozumienia i realizację celów komunikacyjnych. Dzięki temu jest też w stanie zidentyfikować potencjalne szanse i zagrożenia dla organizacji. Ponadto silna pozycja komunikatora jako nieformalnego lidera opinii wspiera budowanie relacji w całej firmie, między działami i między poszczególnymi pracownikami.


Celem warsztatów jest rozwój kompetencji komunikacyjnych osób zajmujących się komunikacją wewnętrzną pod kątem budowania pozycji nieformalnego lidera opinii.


 


10 Komunikacja Wewnętrzna w Kryzysie i Zmianach


Podobnie jak w przypadku kryzysów zewnętrznych, tak w przypadku kryzysów wewnętrznych firma narażona jest na poniesienie strat materialnych i wizerunkowych. Wewnątrz organizacji kryzysem może być zmiana osoby na kluczowym stanowisku, zmiana ulubionego menedżera na obcego człowieka, kontrowersyjne odejście pracownika, zmiany w systemie wynagradzania bądź motywacyjnym czy wreszcie szeroko rozumiana reorganizacja firmy. W sytuacji zmiany bądź kryzysu pracownicy potrzebują dodatkowego wsparcia ze strony komunikacji wewnętrznej.


Celem warsztatów jest przygotowanie uczestników do działań komunikacyjnych w obliczu wewnętrznych kryzysów i zmian w organizacji lub jej otoczeniu.


 


Szczegółowe informacje: AKW@dulnik.com.pl


 


Uczestnictwo w warsztatach Akademii Komunikacji Wewnętrznej jest równoznaczne z zaproszeniem do przystąpienia do Klubu Komunikacji Wewnętrznej.


 


Bookmark and Share

Nasz serwis powstał z myślą o ludziach, którzy interesują się szkoleniami, a zwłaszcza tymi, które dotyczą zagadnienia komunikacji. Na naszych stronach zbieramy najciekawsze materiały dotyczące tej tematyki, które można znaleźć w Internecie.
Partnerzy
Login:

Hasło:

Zapamiętaj mnie:Wszystkich Online: 0

 • csisilver
 • Silouh
 • aggiss
 • Piter
 • greta
 • agu_87
 • Elamis
 • Agnieszka_
 • Fokolak
 • Gnom

STATYSTYKI